Eureka

Egyptian

Garnet

Four Triangles

Flower Two

Interblock
Previous     Angular Puzzles     Home     Next
[Eureka, Interblock - Philippe Dubois]   [Egyptian, Garnet - Stewart Coffin]   [Four Triangles, Flower Two - Michael Toulouzas]